Javni poziv za prikupljanje ponuda

Javno preduzeće RAZVOJNA AGENCIJA Požega, Trg Slobode br. 3, matični broj: 20937955, raspisuje sledeći

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

za kupoprodaju stanova u izgradnji, kao posebnih delova stambeno-poslovne zgrade, koja se gradi na katastarskoj parceli br. 393/1 KO Požega, na osnovu Rešenja o građevinskoj dozvoli, izdatog od strane opštine Požega, Opštinska uprava, Odelјenje za urbanizam, građevinarstvo, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine, broj predmeta: ROP-POZ-8024-CPI-1/2017, Zavodni broj: 03 br. 351-83/2017, od 31. 03. 2017. godine, i Rešenja o izmeni građevinske dozvole, izdatog od strane istog organa lokalne samouprave, br. ROP-POZ-8024-CPA-8/2020, Zavodni broj: 03 br. 351-36/2020, od 07.02.2020. godine, i to:

dvosobnog stana na I spratu, projektne oznake D2-2, projektovane površine 68,70m2, sa početnom cenom od EUR 650,00 po 1m2;
dvosobnog stana na I spratu, projektne oznake D1-3, projektovane površine 61,10m2, sa početnom cenom od EUR 650,00 po 1m2;
dvosobnog stana na II spratu, projektne oznake D2-11, projektovane površine 68,70m2, sa početnom cenom od EUR 650,00 po 1m2;
garsonjere na II spratu, projektne oznake G-14, projektovane površine 27,55m2, po sistemu ključ u ruke, sa početnom cenom od EUR 750,00 po 1m2.

Uslovi plaćanja: ugovorena cena može biti isplaćena u najviše dve rate, od kojih prva rata u visini od najmanje 20% ugovorene cene mora biti isplaćena najkasnije u roku 3 radna dana od dana zaključenja i solemnizacije ugovora, dok druga rata, koja čini preostali iznos ugovorene cene, mora biti isplaćena odmah po dobijanju upotrebne dozvole za objekat čije posebne delove čine predmetni stanovi.

Ugovorene cene će biti isplaćene u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije, važećem na dan plaćanja.

Krajnji rok za predaju stanova kupcima je 10 dana od dana pravnosnažnosti rešenja o izdavanju upotrebne dozvole za objekat čije posebne delove čine predmetni stanovi, s tim da predaja neće biti izvršena pre isplate ugovorene kupoprodajne cene u celosti.

Ponuđeni dvosobni stanovi se prodaju uz obavezu prodavca da sprovede njihovu izgradnju u celosti, osim završne obrade kupatila, kuhinje i podova. Ponuđena garsonjera se prodaje uz obavezu prodavca da sprovede izgradnju iste u celosti, po sistemu "ključ u ruke".

Ponude za kupovinu navedenih stanova mogu dati sva zainteresovana fizička i pravna lica. Ponude moraju biti u pismenoj formi i dostavljene zapečaćene na adresu sedišta Javnog preduzeća RAZVOJNA AGENCIJA Požega, Trg Slobode br. 3, Požega, najkasnije do 16.09.2020. godine u 12.00 sati, sa napomenom da se odnose na prodaju stanova u izgradnji.

Posebna komisija, imenovana odlukom Nadzornog odbora preduzeća, će sprovesti otvaranje blagovremeno pristiglih ponuda 16.09.2020. godine u 13.00 sati. Sve ponude koje ne pristignu blagovremeno, zapečaćene, ili koje ne budu ispunjavale obavezne uslove određene ovim pozivom, će biti odbačene i neće biti razmatrane.

Ponude se podnose u slobodnoj formi, s tim da se iz ponude moraju jasno i nedvosmisleno videti sledeći podaci:

podaci o podnosiocu - ime i prezime, adresa prebivališta i JMBG (za fizičko lice), odnosno poslovno ime, adresa sedišta, matični broj i PIB (za pravno lice);
na koji od ponuđenih stanova se ponuda odnosi;
ponuđena cena za 1m2 (u evrima), koja ne može biti niža od početne cene naznačene u ovom pozivu;
procentualno izražen iznos prve rate isplate kupoprodajne cene u odnosu na ukupnu cenu.

Obavezni prilog ponude čini dokaz o identitetu podnosioca (za fizičko lice - očitana važeća lična karta, za pravno lice - izvod iz matičnog registra i očitana važeća lična karta zakonskog zastupnika).

Ponude pravnih lica čiji tekući računi u vreme otvaranja ponuda budu u blokadi neće biti razmatrane i biće odbačene.

Kriterijum za prihvatanje ponude je - najviša ponuđena cena. Komisija će obavestiti o svojoj odluci sve ponuđače čije ponude budu razmatrane.

Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu cenu, kao bolja ponuda će biti proglašena ona ponuda koja ima veći procenat prve rate. Ukoliko dve ili više ponuda budu jednake po oba navedena kriterijuma, komisija će svakog od tih ponuđača u pismenoj formi pozvati da, u roku od dva dana od dana prijema poziva, dostave zapečaćenu novu bolju ponudu. Prispele ponude će biti otvorene istovremeno. Ovaj postupak se ponavlja dok ne preostane samo jedan ponudilac sa najpovoljnijom ponudom, koja će se prihvatiti.

Ponudilac čija ponuda bude prihvaćena zaključuje sa Javnim preduzećem RAZVOJNA AGENCIJA Požega ugovor o kupoprodaji stana - nepokretnosti u izgradnji, u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja o prihvaćenoj ponudi od strane komisije. Ukoliko ponudilac čija ponuda bude prihvaćena u navedenom roku ne pristupi kod nadležnog javnog beležnika radi solemnizacije ugovora, i to u terminu o kojem ga obavesti predstavnik preduzeća i sa dokumentacijom neophodnom za overu, smatraće se da je od ponude odustao, u kom slučaju se poziva sledeći rangirani ponuđač radi zaključenja ugovora.

Iznos kupoprodajne cene će biti određen prema projektovanoj kvadraturi stana, te eventualna odstupanja između projektovane i stvarne kvadrature neće uticati na ukupan iznos kupoprodajne cene.

Dozvola za upis prava svojine kupca (clausula intabulandi) će biti izdata odmah nakon pravnosnažnosti upotrebne dozvole i isplate kupoprodajne cene u celosti.

Trošak solemnizacije ugovora, clausule intabulandi, pripadajućeg poreza i drugih troškova u vezi sa zaključenjem i sprovođenjem ugovora o kupopordaji, pada isključivo na teret kupca.

Sva zainteresovana lica mogu vršiti razgledanje nepokretnosti u izgradnji koje su predmet ovog poziva, uvid u dokumentaciju i dodatno se informisati, svakog radnog dana, od 9-14 sati, uz prethodno najavljivanje, na broj telefona 062/88-137-19.

Javno preduzeće RAZVOJNA AGENCIJA Požega

JP Razvojna agencija Požega

Adresa: Trg slobode br. 3, 31210 Požega
Kontakt telefon:031/715-959E mail adresa:razvojna.agencijapz@gmail.com
Matični broj:20937955
PIB:108136895
JBKJS:89924

Politika Privatnosti

2023 © Copyright - Razvojna agencija Požega 
menu