Projekat Borjak

Idejno rešenje sa elementima ekonomske analize za uređenje sportsko rekreativne zone i park šume Borjak.

Lokacija: Prostor park-šume “Borjak” prema PGR Požega nalazi se u okviru sportsko-rekreativne zone grada. Omeđen je postojećim ulicama Kralja Petra i Vojvode Putnika, Drinske divizije i gradskim bazenom. Prostor je u nagibu od 10-15% čineći jednu vitopernu ravan. Ukupna površina ovog rastora iznosi 36900 m2.

Materijali: Motel i bungalovi su projektovani u kombinaciji kamena i drveta. Sve pešačke i pešačko-biciklističke staze obrađene su zastorom od drobljenog kamena. Potok sa slapom i jezercima projektovan je u kombinaciji drobljenog i lomljenog kamena. Amfiteatar i česma od lomljenog kamena. Mostići preko potoka, kao i sav ostali mobilijar (sprave za vežbanje, igru dece, odmorište sa klupama i dr.) projektovani su od drveta.

Namena: park-šume “Borjak”: Za sportsko-rekreativne turističke sadržaje koji podržavaju postojeće zelenilo. Od turističkih sadržaja projektovani su motel sa deset bungalova kapaciteta do 100 ležajeva koji su raspoređeni tako da ne ugrožavaju ekološko-biološku osnovu postojećeg zelenila. Od sportsko-rekreativnih sadržaja na ovom prostoru su projektovani: veštački potok sa slapom i mini jezercima koji “izvire” kod motela prolazeći kroz središte ovog prostora i završava se u najnižem delu park-šume. Ostale sadržaje čine: drveni mostići, na delu ukrštanja vodotoka i staza, prostor za igru dece sa mobilijarom od drveta, prostor za vežbanje u parteru, mini amfiteatar, česma, odmorišta sa klupama i dr.

Planirani saobraćaj: Sve sadržaje - kako turističke, tako i rekreativne povezuje mreža pešačkih staza. Kroz centralni deo ovog prostora projektovana je pešačko biciklistička staza širine 3.0 m koja povezuje u park-šumi “Borjak” sa postojećim bazenom, prolazeći pored i ispred njega, a zatim podhodnikom ispod ulice Kralja Petra tangira budući akva park i povezuje se sa pešačko-biciklističkom stazom iste širine pored reke Skrapež, koja je data PGR-om Požega.
Pristup lokaciji je omogućen sa svih strana preko postojećih ulica. Sa ulice Drinske divizije se pristupa motelu. Sa nje i ulice Vojvode Putnika je projektovano parkiranje za 91 PM za putničke i 3 PM za autobuse. Uz ulicu Kralja Petra u zoni budućeg akva parka takođe je planiran parking sa 88 PM za potrebe cele sportsko rekreacione zone. Na njega se pritupa sa postojeće ulice Aleksića bare. Ovim rešenjem se isključuje direktan priključak parkinga na državni put IB reda (ulica Kralja Petra).

Nivelacija: Svi sadržaji na lokaciji u visinskom smislu su maksimalno uklopljeni u postojeći teren. Prizemlju motela se pristupa iz ul. Drinske divizije, a bungalovima sa nivoa terena. Pothodnika ispod ul. Kralja Petra na pešačko biciklističkoj stazi se pristupa preko rampi sa nagibom 8%. Nivelacija parkinga je uklopljena u nivelete ulica.

TIPSKI BUNGALOVI

Prva faza

 • Pešačko-biciklistička staza
 • Ostale staze
 • Vodotok sa slapom i automatikom
 • Česma sa priključcima
 • Amfiteatar
 • Parking
 • Mostići od drveta
 • Mobilijar
 • Spoljna rasveta

Ukupno: 151 500,00 EUR

Druga faza

 • Nastavak pešačko-biciklističke staze
 • Podhodnik sa rampama
 • Akvapark sa parkingom i pristupnom saobraćajnicom

Ukupno: 924 800,00 EUR

Treća faza

 • Motel
 • Bungalovi
 • Parkinzi
 • Uređenje zelenila

Ukupno: 500 000,00 EUR

SVE TRI FAZE UKUPNO: 1 576 300,00 EUR
Profit će se ostvariti sukcesivno kroz ekspolataciju sadržaja

JP Razvojna agencija Požega

Adresa: Trg slobode br. 3, 31210 Požega
Kontakt telefon:031/715-959E mail adresa:razvojna.agencijapz@gmail.com
Matični broj:20937955
PIB:108136895
JBKJS:89924

Politika Privatnosti

2023 © Copyright - Razvojna agencija Požega 
menu