Projekat stara gradska pekara

Idejno rešenje sa elementima ekonomske opravdanosti za izgradnju stambeno poslovnog objekta i parterno uređenje na lokaciji stara pekara

Lokacija: Predmet projekta je poslovno-stambena zgrada i montažno klizalište za decu na katastarskim parcelama 494/2, 494/16 i 494/17 KO Požega u Požezi. Deo postojećeg objekta stare pekare se zadržava i sanacijom i rekonstrukcijom uklapa u novoprojektovani objekat.

Funkcija objekta: U prizemnoj etaži u delu objekta do ulice Cara Dušana je predviđen prodajni prostor sa magacinom (tipa supermarketa), dok je u delu objekta do susedne parcele na kojoj se nalazi dečiji vrtić predviđena dečija igraonica sa kafe-barom. Na prvom i drugom spratu su predviđeni stanovi tipa dvosobni i jednosobni. Parkiranje je obezbeđeno uz saobraćajnicu i uz susednu parcelu na kojoj se nalazi stambena zgrada, kapacitet parking prostora je 80 parking mesta. U okviru slobodne površine lokacije predviđen je višenamenski plato za klizalište i rekreativne površine u letnjem peroidu,

Konstrukcija: Konstruktivni sistem objekta je skeletni (armirano betobski). Opterećenje koje primaju armirano betonske ploče se prenosi na armirano betonske stubove, koji prenose opterećenje na armirano betonske temelje samce. Krovna konstrukcija je kosa betonska ploča, dok je krovna konstrukcija garaže ravna betonska ploča.

Spoljna obrada: Spoljne zidove zidati piterblokom 20cm i obložiti stiroporom. Krov je kos sa spoljnim odvodom vode sa krova, a završna obrda je TP pocinkovani lim. Sva spoljna stolarija je od PVC profila zastakljena termopan staklom.

Unutrašnja obrada: Unutrašnja obrada je savremenim materijalima u skladu sa namenom prostorija.

Instalacije: Objekat će biti opremljen adekvatnim instalacijama potrebnim za njegovo nesmetano i kvalitetno funkcionisanje.

EKONOMSKA ANALIZA IZGRADNJE OBJEKTA

Podaci o lokaciji

 • Lokacija: K.P. broj 494/2, 494/16 i 494/17
 • Opština: Požega
 • Zona: II zona
 • Namena lokacije: Višeporodično stanovanje i poslvanje
 • Vlasništvo: “JP” Razvojna agencija Požega
 • Površina građevinske parcele: 4 343,00 m2
 • Uređenje gradskog zemljišta u drugoj zoni za poslovni objekat: 3 847,00 din/m2
 • Uređenje gradskog građevinskog zemljišta u drugoj zoni za stambeni objekat: 2 565,00 din/m2

Podaci o objektu

 • Spratnost: P+2
 • Prizemlje-supermarket
 • Ukupna neto površina: 485 m2
 • Prizemlje-dečija igraonica .
 • Ukupna neto površina: 310m2
 • Prizemlje, prvi i drugi sprat - stanovanje
 • Ukupna neto površina 1 124 m2
 • Ukupna neto površina objekta 1 919 m2

JP Razvojna agencija Požega

Adresa: Trg slobode br. 3, 31210 Požega
Kontakt telefon:031/715-959E mail adresa:razvojna.agencijapz@gmail.com
Matični broj:20937955
PIB:108136895
JBKJS:89924

Politika Privatnosti

2023 © Copyright - Razvojna agencija Požega 
menu